De website www.yourgallery.be wordt gepubliceerd en beheerd door Alliages, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op 1380 Lasne, rue du Mouton 3 en het ondernemingsnummer heeft: BE 0846.901.951

Contact: Françoise GEERTS

 

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

 

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de site www.yourgallery.be, evenals op alle secundaire sites en voor elke andere service die door UNANYME wordt voorgesteld (hierna “YOUR GALLERY”).

Door eenvoudig YOUR GALLERY te gebruiken, erkent u deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en ze volledig en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

YOUR GALLERY behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zodra ze zijn gepubliceerd op de website www.yourgallery.be

 

 

De meest recente versie van deze voorwaarden kan op elk moment op deze site worden geraadpleegd.

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

CONTRACT – CONTRACTUELE VOORDELEN

 

De aanbiedingen die van toepassing zijn op de producten en diensten van YOUR GALLERY zijn vrijblijvend en niet contractueel. De weergave van de producten in de online winkel is niet contractueel, maar gedraagt ​​zich als een online catalogus zonder verplichtingen. Door op de knop “Bestelling verzenden” te klikken, activeert de klant de onherroepelijke volgorde van alle artikelen in de winkelwagen. De bevestiging van de toegang tot uw bestelling wordt gemaakt met de aanvaarding van de bestelling en de ontvangst van een geautomatiseerde e-mail onmiddellijk na het verzenden. Het verkoopcontract wordt van kracht na ontvangst van deze bevestigingsemail. Wijzigingen en annuleringen kunnen niet meer worden verwerkt. De koopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract. Het verschuldigde bedrag wordt van tevoren afgeschreven. De afschrijvingen en kosten van de creditcard worden gedaan bij de validatie van de bestelling.

 

De aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend en onderworpen aan verkoop of voldoende voorraad.

De tekst van het contract wordt niet apart bij YOUR GALLERY bewaard. Bestelgegevens zijn beschikbaar voor de klant in de bevestigingsmail.

In uitzonderlijke gevallen behoudt YOUR GALLERY zich het recht voor om contracten te annuleren die niet voldoen aan de vereisten van YOUR GALLERY of waarvan de klant insolvent is verklaard.

Auteursrecht is inbegrepen in de verkoopprijs van het werk.

 

Het leveringsprogramma YOUR GALLERY accepteert uitsluitend de contracten en adressen van bezorging in België. Betalingen die al zijn gedaan, worden, indien nodig, terugbetaald of gecrediteerd op het account dat is gekoppeld aan de creditcard na aftrek van transactiekosten.

Zendingen kunnen echter in het buitenland worden gemaakt op speciaal verzoek naar het adres info@yourgallery.be

Tijdens het downloaden van de foto’s bevestigt de klant dat hij het recht heeft deze gegevens te reproduceren en te verspreiden. Tijdens het automatische verwerkingsproces wordt er door YOUR GALLERY geen verificatie of handmatige correctie van de gegevens uitgevoerd

De klant zorgt ervoor dat alle bestanden en hun inhoud, door de klant ter beschikking gesteld aan YOUR GALLERY voor de uitvoering van het contract, de geldende rechten niet schenden.

De klant garandeert in het bijzonder:

 

  1. a) geen model, materiaal en illegale inhoud verheerlijken geweld, aanzetten tot haat of racistische, geen middel van propaganda, symbolen van ongrondwettige partijen of organisaties of inbreuken beschrijving, geen model, materiaal of pornografische inhoud, seksueel misbruik van kinderen of seksuele praktijken met dieren en geen discriminerende verklaring of verklaring met betrekking tot ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd wordt verzonden naar YOUR GALLERY.

 

(b) geen jeugdbescherming of strafrecht wordt geschonden.

 

  1. c) dat de modellen (in het bijzonder de foto- en tekstbestanden), inhoud en materialen verzonden naar YOUR GALLERY geen inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, noch het algemene recht op persoonlijkheid of andere rechten van derden.

YOUR GALLERY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor spelfouten, taalkundige of grammaticale fouten. Elke wijziging van de originele bestelling op welke manier dan ook (in de tekst, in de manipulatie of de locatie van de illustraties, in de formaten, in de drukkerij, enz.) Die schriftelijk of op enige andere manier is gemaakt, door of namens de klant worden extra in rekening gebracht en verlengen de doorlooptijd. Dit geldt ook voor de downtime van machines die wachten op “goed om te trekken”.

Wijzigingen die mondeling of telefonisch worden doorgegeven, worden uitgevoerd voor risico en gevaar van de klant.

 

Voor papier, karton, plexi, canvas en andere materialen die door de leverancier worden gebruikt, aanvaardt de klant de toleranties die zijn gedefinieerd door de fabrikanten daarvan.

De perfecte match van de te reproduceren kleuren, evenals de perfecte onveranderlijkheid van de inkten, het inkten en de markering zijn niet gegarandeerd. De verschillen, specifiek voor het soort werk dat moet worden uitgevoerd, worden uitdrukkelijk aanvaard door de klant.

 

LEVERTIJD EN LEVERTIJD

 

(1) YOUR GALLERY streeft ernaar om te voldoen aan de leveringstermijnen die bij het sluiten van het contract zijn aangegeven.

 

(2) Een extra leveringsperiode kan worden ingesteld door YOUR GALLERY . De vertraging begint zodra de klant op de hoogte is gebracht door YOUR GALLERY. Als de klant om verschillende redenen de extra tijd niet aanvaardbaar acht, kan de verkoop worden beëindigd. In geval van beëindiging worden de reeds betaalde voordelen terugbetaald.

 

(3) In geval van problemen met de levering die niet aan YOUR GALLERY kunnen worden toegeschreven en waarover YOUR GALLERY geen invloed heeft, behoudt YOUR GALLERY zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, voor zover de belemmering van de levering van de service is niet tijdelijk, zonder dat het een verplichting tot schadevergoeding met zich meebrengt. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen van overmacht. In geval van beëindiging worden de reeds betaalde voordelen terugbetaald. Dergelijke omstandigheden omvatten: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onrust, staking, uitsluiting, zowel in de naam van YOUR GALLERY als deze mede-leveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van het vervoermiddel, moeilijkheden bij levering van grondstoffen, materialen en energie, alsmede beperkingen of verbodsbepalingen die door de autoriteiten zijn opgelegd

 

(4) YOUR GALLERY is niet verantwoordelijk voor het opslaan van de te leveren goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle exacte gegevens te verstrekken om de levering mogelijk te maken. Als een levering nog steeds wordt geretourneerd door het bezorgbedrijf, verbindt YOUR GALLERY zich ertoe de goederen geretourneerd te houden voor een periode van maximaal 1 maand vanaf de ontvangst van de terugzending door YOUR GALLERY. Als de klant tijdens deze redelijke periode dit rendement niet vermeldt, zal het eigendom zonder verhaal worden vernietigd. Gedurende deze periode profiteert de klant van zijn recht van initiatief en kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met YOUR GALLERY om een ​​nieuwe levertijd vast te stellen.

 

(5) Alle materialen (papier, films, informatiemedia, enz.) Die door de klant zijn toevertrouwd en te JOUW GALERIE zijn gevonden, blijven daar voor rekening en risico van de klant, die YOUR GALLERY van welke aansprakelijkheid dan ook, ook in geval van beschadiging of verlies, volledig of gedeeltelijk, en voor welke reden dan ook, behalve in geval van fraude of wangedrag ten behoeve van THE GALLERY, personeel of onderaannemers of wanneer de hierboven genoemde aanbetaling een van de belangrijkste voordelen van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor goederen die bestemd zijn voor de klant.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 

(1) De koopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract. Het verschuldigde bedrag wordt van tevoren afgeschreven. De afschrijvingen en kosten van de creditcard worden gedaan bij de validatie van de bestelling.

(2) Alle tarieven zijn tarieven die worden aangeboden aan eindklanten die de wettelijke btw bevatten.

(3) Betaling geschiedt per creditcard, automatische incasso, directe overschrijving.

(4) Verzendkosten van elk type inclusief verpakking zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Ze kunnen onderhevig zijn aan veranderingen afhankelijk van inflatie, brandstofkosten of verschillende belastingen.

(5) Extra bezorgkosten, gemaakt als gevolg van een verkeerd afleveradres of een verkeerd geadresseerde, worden gefactureerd aan de klant voor zover hij verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie.

.

 

RECHT VAN INTREKKING

 

Het herroepingsrecht kan niet worden toegepast voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant, of die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon. YOUR GALLERY kan de gekochte producten niet binnen de 14 dagen terugnemen, omdat de goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en de goederen duidelijk zijn gepersonaliseerd. Hiermee wordt het herroepingsrecht volledig geannuleerd voor goederen die u bij YOUR GALLERY hebt gekocht

Op straffe van verval van zijn recht moet de klant elke klacht of geschil per aangetekend schrijven naar YOUR GALLERY sturen, binnen 14 dagen na de eerste levering van de goederen. Als de klant de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 14 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging tot ontvangst van de goederen en, bij gebrek daaraan, vanaf de datum van facturering.

 

Als YOUR GALLERY geen claim ontvangt binnen deze periode van 14 dagen, wordt de klant geacht alle goederen te accepteren.

 

Als de klant een deel van de geleverde goederen gebruikt, stuurt deze per post naar derden of vertrouwt ze toe aan een distributiebedrijf, hij wordt geacht de gehele trekking te accepteren. Door gebreken aan een deel van de geleverde goederen kan de klant de gehele bestelling niet weigeren. YOUR GALLERY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade die aan de klant wordt toegebracht, zoals winstderving.

 

 

De verantwoordelijkheid van YOUR GALLERY beperkt zich tot het hervatten van niet-conforme kopieën, waarvan de terugbetaling zal worden berekend ten koste van extra exemplaren.

 

 

De risico’s die de goederen kunnen lopen, komen voor rekening van de klant zodra deze hem ter beschikking worden gesteld.

Elk geschil met betrekking tot de site www.yourgallery.be wordt uitsluitend beheerst door de Belgische rechtbanken en de rechtbanken van Brussel zijn alleen bevoegd in geval van geschillen.

 

COOKIES EN GEGEVENSVERWERKING

 

Bij het bezoeken van een website worden sommige stukjes informatie of cookies door uw browser op uw computer opgeslagen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren te behouden. YOUR GALLERY maakt ook gebruik van cookies. Sommige cookies (first-party cookies) worden door ons geplaatst, andere worden geplaatst door onze partners, zoals sociale netwerken en adverteerders (cookies van derden). We gebruiken alleen cookies die absoluut noodzakelijk zijn om de website te laten werken. Zonder deze functionele cookies zou UW GALERIE niet optimaal werken. YOUR GALLERY gebruikt Google Analytics om het gedrag van haar bezoekers te analyseren. Met deze analysecookies kunnen we meten waar onze klanten vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina’s lezen, enzovoort. De gemeten gegevens worden anoniem behandeld (zonder uw IP-adres) en worden nooit doorgegeven aan derden, behalve in geval van wettelijke verplichting. Als u geen cookies wilt installeren, kunt u ze altijd via uw browser uitschakelen. Raadpleeg alstublieft de helpfunctie van uw browser over dit onderwerp.

Tenzij u anders aangeeft, kunnen wij uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, adres, mobiel telefoonnummer, taalvoorkeur) die door YOUR GALLERY worden verzameld en verwerkt gebruiken.

We doen er alles aan om de verzamelde gegevens alleen te gebruiken om u via gerichte mailings op de hoogte te houden van ons assortiment, onze prijzen, ons nieuws, onze evenementen, om u de informatie te sturen die nuttig voor u is en die u kan helpen om je te interesseren.

In geen geval zullen we uw gegevens bekendmaken aan een derde partij.

 

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden in het frans: op aanvraag